23 | 08 | 2017
Reklama
Dofinansowanie podrecznikow PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIÓW SZKOLNYCH

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. poz. 706) rodzice / prawni opiekunowie mogą ubiegać się
o dofinansowanie podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę:


- w klasach I- IV szkoły podstawowej,

- w klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

- w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

- w klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

- w klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

- w klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej

- oraz uczniowie niepełnosprawni (uczniowie słabowidzący, niesłyszący,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujący w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny), którzy otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników bez względu na kryterium dochodowe (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).


Pomoc w formie dofinansowania uczeń może otrzymać na podstawie niżej wymienionych kryteriów:
1) kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.); dochód nie przekracza kwoty 351,- zł. netto miesięcznie na osobę, z wyłączeniem klas I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia gdzie dochód nie przekracza kwoty 504 zł netto miesięcznie na osobę

 
2) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej.


3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży,

Wysokość dofinansowania:
- dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - do kwoty 180 zł
- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej - do kwoty 180 zł
- dla uczniów klas IV szkoły podstawowej - do kwoty 210 zł
- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej - do kwoty 210 zł
- dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum - do kwoty 325 zł
- dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum - do kwoty 352 zł,
- dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, uczniów niepełnosprawnych klas II-III liceum profilowanego technikum - do kwoty 352 zł,
- uczniów niepełnosprawnych klas II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, klas II-III technikum uzupełniającego - do kwoty 352 zł

Termin składania wniosków:


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/0050/2012 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 lipca
2012 r. wnioski o przyznanie pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - ?Wyprawka szkolna? wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do 7 września 2012r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

 

Formularze dostępne są w sekretariacie szkoły oraz do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oławie (www.um.olawa.pl) lub na stronie szkoły (www.lo.olawa.pl)


Rozliczenie:

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników w Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Oławie przy ul. 1-go Maja 11 po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa na w/w cel przez Urząd Miejski w Oławie.

 
PROJEKTY UE
TO JUŻ HISTORIA
LO004.jpg
KLASA BIZNESOWA

150 LAT TRADYCJI

Druga połowa XIX stulecia to okres szczególny w 770-letniej historii miasta. Poza rozwojem gospodarczym i  następował również rozwój oławskiego szkolnictwa, zwłaszcza średniego.

Więcej …
ZJAZD ABSOLWENTÓW
Projekt COMENIUS
NASZ
POLECAMY
Nasza strona jest...