Rekrutacja 2021

Najważniejsze informacje

dotyczące naboru do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie

na rok szkolny 2021/2022

 

PODSTAWA PRAWNA

 

  1. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 26 lutego 2021 poz. 37).
  2. Zarządzenie Nr 3/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 29 stycznia 2021 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/22.
  3. Zarządzenie Nr 5/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające w szkole, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznawanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/21.

 

     Rekrutacja do LO Nr I będzie prowadzona drogą elektroniczną.

 

Elektroniczną rekrutację nadzoruje Starostwo Powiatowe w Oławie.

 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat do liceum może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych obliczonych według następujących zasad:

 

     1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawionego w procentach z:

 

-        języka polskiego,

 -        matematyki,

 mnoży się przez 0,35

-        języka obcego nowożytnego

 mnoży się przez 0,3

 

Za wyniki egzaminu ósmoklasisty kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych,

 

2. Punkty za świadectwo:

        2.1. Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć

            edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora Liceum, a zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:  

 

Ocena

Punkty rekrutacyjne

celująca

18

bardzo dobra

17

dobra

14

dostateczna

8

dopuszczająca

2

 

 

Przedmioty wskazane przez dyrektora do postępowania rekrutacyjnego
do klas z następującymi przedmiotami wiodącymi:

 

Liczba oddziałów

Profil (przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym)

Liczba

miejsc

Przedmioty brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego

 

1

społeczno-prawny

(j. polski, historia, WOS)

 

30

 

 

j. polski, matematyka,
WOS, historia

 

 

 

 

1

       

    przyrodniczo- medyczny

       (matematyka, biologia, chemia)

 

przyrodniczo- medyczny

(matematyka, geografia, j. angielski)

 

 

 

15

 

 

    15

 

 

j. polski, matematyka,
biologia, chemia

 

j. polski, matematyka,
geografia, j. angielski

 

 

1

 

 

politechniczny

(matematyka, fizyka, informatyka)

 

 

30

 

 

j. polski, matematyka,
fizyka, informatyka

 

 

1

 

biznesowy

(geografia, j. angielski, WOS)

 

 

30

 

 

j. polski, matematyka,
WOS, geografia

 

 

            

Za oceny ze wskazanych przedmiotów kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty rekrutacyjne

       2.2. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem- 7 punktów,

       2.3. za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w tym:

            2.3.1 za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska

            szkolnego,   szczególności w formie wolontariatu- 3 punkty,

        2.3.2 za osiągnięcia wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,- maksymalnie 18 punktów.

 

Zarządzenie nr 5/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 określa wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenie szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/21.

 

Za świadectwo kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych.

 

Niezbędnik dla kandydata
do Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie

CZYNNOŚĆ

TERMIN

- rejestracjakandydatów na stronie (www.dolnoslaskie.edu.com.pl ),

w szkole pierwszego wyboru złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych po uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (regulamin naboru §4,5)

od 17 maja2021 r.

do21 czerwca 2021 r.

do godziny 15:00

uzupełnienie wniosku (przez dostarczenie do szkoły) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie w tym zamiana szkół, do których kandyduje

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanychdo szkoły

          

           22 lipca 2021 r.

     godzina 10:00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do liceum poprzez dostarczenie oryginałów:

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej, 2 podpisanych na odwrocie zdjęć

(brak oryginałów jest równoznaczny ze skreśleniem
z listy kandydatów)

od 23 lipca

do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15:00

podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

2 sierpnia 2021

godzina 11

w przypadku niedoboru kandydatów

ogłoszenie naboru uzupełniającego

          

2 sierpnia 2021

godzina 11

składaniedokumentów
do naboru uzupełniającego (złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych po uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (regulamin naboru §4,5)

od 3 sierpnia 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r.
do godz. 15:00

podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do szkoły

16 sierpnia 2021 r.

do godz. 12:00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do liceum poprzez dostarczenie oryginałów:

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej , 2 podpisanych na odwrocie zdjęć

(brak oryginałów jest równoznaczny ze skreśleniem
z listy kandydatów)

od 17 sierpnia 2021 r.

do 20 sierpnia 2021
do godz. 15

podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w wyniku
naboru   uzupełniającego

 

23 sierpnia 2021

do godziny 11


Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana III Sobieskiego;

55-200 Oława; Plac Zamkowy 10 
Telefon: +71 313 27 48

 

 


Sukcesy:

wyróżnienie tygodnika Perspektywy
w rankingu najlepszych liceów
w Polsce


Certyfikaty:

wysokiej jakości kształcenia 
Politechniki Wrocławskiej
i Uniwersytetu Przyrodniczego

   


Współpraca:

Wyższa Szkoła Bankowa
we Wroclawiu

 

Sign in to your account