Rekrutacja ósmoklasistów 2019

Najważniejsze informacje

dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

dotyczące naboru do Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie

na rok szkolny 2019/2020

PODSTAWA PRAWNA

1         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 60 z póź. zm).

2         .Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U.2017 poz. 610).

  1. Zarządzenie Nr 3/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: - klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

- klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach w oddziałami dwujęzycznymi, a także na semestr pierwszy klas I publicznych szkołół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

     Rekrutacja do LO Nr I będzie prowadzona drogą elektroniczną.

Elektroniczną rekrutację nadzoruje Starostwo Powiatowe w Oławie.

Szczegółowe zasady elektronicznej rekrutacji znajdują się na stronie www.dolnoslaskie.edu.com.pl

W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat do liceum może uzyskać maksymalnie

200 punktów rekrutacyjnych obliczonych według następujących zasad:

   1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawionego w procentach z:

-        języka polskiego,

-        matematyki,

mnoży się przez 0,35

-        języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,3

Za wyniki egzaminu ósmoklasisty kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych,

2. Punkty za świadectwo:

2.1. Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora Liceum, a zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

                         Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:  

 

Ocena

Punkty rekrutacyjne

celująca

18

bardzo dobra

17

dobra

14

dostateczna

8

dopuszczająca

2

 

Przedmioty wskazane przez dyrektora do postępowania rekrutacyjnego do klas z następującymi przedmiotami wiodącymi:

Liczba oddziałów

Profil (przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym)

Ilość

miejsc

Przedmioty brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego

 

1

społeczno-prawny

(j. polski, historia, WOS)

 

 

30

j. polski, matematyka, WOS, historia

 

1

biologiczno- chemiczny

(biologia, chemia, matematyka)

 

30

j. polski, matematyka, biologia, chemia

 

1

akademicki

(matematyka, fizyka, j. angielski)

 

30

j. polski, matematyka,fizyka, j. angielski,

 

1

 

politechniczny

(matematyka, fizyka, informatyka)

 

30

j. polski, matematyka,fizyka, informatyka

 

1

 

biznesowy

(geografia, j. angielski, WOS)

 

30

j. polski, matematyka, WOS, geografia

            

Za oceny ze wskazanych przedmiotów kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty rekrutacyjne

2.2. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem- 7 punktów,

 

2.3.za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w tym:

2.3.1 za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,   szczególności w formie wolontariatu- 3 punkty,

2.3.2za osiągnięcia wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,- maksymalnie 18 punktów.

Za świadectwo kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych.

 

Ogłoszenia

  • XII Powiatowy Konkurs Fotograficzny +

     Zapraszamy młodzież z powiatu oławskiego do udzialu w XII Powitowym Konkursie Fotograficznym. Temat prac to "KONTRASTY"   Read More
  • 1

Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana III Sobieskiego;

55-200 Oława; Plac Zamkowy 10 
Telefon: +71 313 27 48

 

 


Sukcesy:

wyróżnienie tygodnika Perspektywy
w rankingu najlepszych liceów
w Polsce


Certyfikaty:

wysokiej jakości kształcenia 
Politechniki Wrocławskiej
i Uniwersytetu Przyrodniczego

   


Współpraca:

Wyższa Szkoła Bankowa
we Wroclawiu

 

Sign in to your account