Rekrutacja gimnazjalistów 2019

Najważniejsze informacje

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum

dotyczące naboru do Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie

na rok szkolny 2019/2020

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z póź. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 60 z późn. zm.
 1. .Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 (Dz.U.2017 poz.586) r.
  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum
  i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 2. Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum  do klas I  publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników
  i trzyletnich branżowych szkół I  stopnia.

Rekrutacja do LO Nr I będzie prowadzona drogą elektroniczną.

Elektroniczną rekrutację nadzoruje Starostwo Powiatowe w Oławie.

Szczegółowe zasady elektronicznej rekrutacji znajdują się na stronie www.dolnoslaskie.edu.com.pl 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat do liceum może uzyskać maksymalnie 200  punktów rekrutacyjnych obliczonych według następujących zasad:

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawionego w procentach z:

-        języka polskiego,

-        historii i wiedzy o społeczeństwie,

-        matematyki,

-        przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii

-        języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2

 Za wyniki egzaminu gimnazjalnego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych.

 

2. Punkty za świadectwo:

2.1. Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora Liceum, a zapisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

Ocena

Punkty rekrutacyjne

celująca

18

bardzo dobra

17

dobra

14

dostateczna

8

dopuszczająca

2

 

Przedmioty wskazane przez dyrektora do postępowania rekrutacyjnego
do klas z następującymi przedmiotami wiodącymi:

 

Liczba oddziałów

Profil  (przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym)

Ilość

miejsc

Przedmioty brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego

 

1

 społeczno-prawny

(j. polski, historia, WOS)

 

 

30

j. polski,  matematyka, WOS, historia

 

1

 biologiczno- chemiczny

(biologia, chemia)

 

30

j. polski,  matematyka, biologia, chemia

 

1

 akademicki

(matematyka, geografia, j. angielski)

 

30

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

 

1

politechniczny

(matematyka, fizyka, informatyka)

 

30

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka

Za oceny ze wskazanych przedmiotów  kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty  rekrutacyjne

2.2. za świadectwo  ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem- 7 punktów,

2.3. za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum w tym:

2.3.1.za osiągnięcia  zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególności w formie wolontariatu- 3 punkty,

2.3.2.za osiągnięcia wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,-  maksymalnie 18 punktów.

Za świadectwo kandydat może uzyskać maksymalnie 1000 punktów rekrutacyjnych.

Ogłoszenia

 • Konkurs na plakat +

    Uczniowie klas I, w terminie do 24 I 2019, przygotowują projekt plakatu reklamujący konkurs fotograficzny pt. "KONTRASTY"   Read More
 • BAKCYL Programowania +

  Zapraszamy uczestników warsztatów "BAKCYL Programowania" do kontynuowania warsztatów juz w formie samodzielnej pracy i osobistych kontaktów z prowadzącymi warsztaty. Zainteresowni uczniowie Read More
 • 1

Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana III Sobieskiego;

55-200 Oława; Plac Zamkowy 10 
Telefon: +71 313 27 48

 

 


Sukcesy:

wyróżnienie tygodnika Perspektywy
w rankingu najlepszych liceów
w Polsce


Certyfikaty:

wysokiej jakości kształcenia 
Politechniki Wrocławskiej
i Uniwersytetu Przyrodniczego

   


Współpraca:

Wyższa Szkoła Bankowa
we Wroclawiu

 

Sign in to your account