Rekrutacja gimnazjalistów 2019

 

Najważniejsze informacje  

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum dotyczące naboru
do Liceum Ogólnokształcącego Nr I
im. Jana III Sobieskiego w Oławie

na rok szkolny 2019/2020

 

   PODSTAWA PRAWNA

 

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
  2. Ustawa z  dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 60)
  3. Ustawa z  dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 poz. 59)
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania      rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne  2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami  dotychczasowego gimnazjum
  5. Zarządzenie Nr 14 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające w szkole, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określania miejsc uznawanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/19 w województwie dolnośląskim.
  6. Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do      trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami  dotychczasowego gimnazjum.
  7. Zarządzenie Nr 18 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i  sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające w szkole, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia  gimnazjum, świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określania miejsc uznawanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/19 w województwie dolnośląskim.

 

 Rekrutacja do LO Nr I będzie prowadzona drogą elektroniczną.

 Elektroniczną rekrutację nadzoruje Starostwo Powiatowe w Oławie.

 Szczegółowe zasady elektronicznej rekrutacji znajdują się na stronie: www.dolnoslaskie.edu.com.pl

 

      W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat do liceum może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych obliczonych według następujących zasad:

 

     1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawionego w procentach z: 

-       języka polskiego, 

-       historii i wiedzy o społeczeństwie, 

-       matematyki, 

-       przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii 

-       języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

mnoży się przez 0,2

 

Za wyniki egzaminu gimnazjalnego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych,

 

2. Punkty za świadectwo:

 

           2.1. Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć
           edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora Liceum, a zapisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
                         

                    Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:      

Ocena

Punkty rekrutacyjne

celująca

18

bardzo   dobra

17

dobra

14

dostateczna

8

dopuszczająca

2

  

 

 

Przedmioty wskazane przez dyrektora do postępowania rekrutacyjnego
do klas z następującymi przedmiotami wiodącymi:

 

Liczba   oddziałów

Profil (przedmioty realizowane  
  w zakresie rozszerzonym)

Ilość

miejsc

Przedmioty brane pod uwagę   podczas postępowania rekrutacyjnego

 

1

społeczno-prawny

(j. polski,   historia, WOS)

 

 

30

j. polski, matematyka,
  WOS, historia

 

1

biologiczno-   chemiczny

(biologia,   chemia)

 

30

j. polski, matematyka,
  biologia, chemia

 

1

akademicki

(matematyka, geografia,   j. angielski)

 

30

j. polski,   matematyka,
  j. angielski, geografia

 

1

 

politechniczny

( matematyka,   fizyka, informatyka)

 

30

j. polski,   matematyka,
  fizyka, informatyka

 

         

Za oceny ze wskazanych przedmiotów kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty rekrutacyjne

 

   2.2. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem- 7 punktów, 

   2.3. za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum w tym: 

       2.3.1.za osiągnięcia zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
       szkolnego,  szczególności w formie wolontariatu- 3 punkty, 

      2.3.2.za osiągnięcia wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,- maksymalnie 18 punktów.

 

Za świadectwo kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych.

 

 

Niezbędnik dla kandydata
do Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie

 

CZYNNOŚĆ

TERMIN

- rejestracja na stronie (www.dolnoslaskie.edu.com.pl),

- w szkole pierwszego   wyboru złożenie wniosku (wydruk z   programu) wraz z dokumentami   potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych po   uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (regulamin naboru §4,5)

 

 

od 13 maja 2019 r do 25 czerwca 2019 r.

(do godziny 15:00)

wprowadzenie do systemu danych o osiągnięciach
  (oceny, wyniki egzaminu, dodatkowe osiągnięcia),

dostarczenie kopii: świadectwa ukończenia gimnazjum
  i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 21 do 25 czerwca 2019 r.

(do godziny 15:00)

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych

do szkoły w wyniku   pierwszego naboru

16 lipca 2019 r.

godzina 10:00

potwierdzenie woli   podjęcia nauki w liceum poprzez dostarczenie oryginałów:

świadectwa ukończenia   gimnazjum,
  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  2 podpisanych na odwrocie zdjęć

(brak oryginałów jest   równoznaczny ze skreśleniem
  z listy kandydatów)

od 16 lipca 2019 r.
  do 24 lipca 2019 r.
  w dniach 16 do 19 lipca
  w godzinach 9:00-15:00

od 22 do 24 lipca

w godzinach
  od 11:00 do 14:00

ogłoszenie ostatecznej   listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do poszczególnych   klas
  do Liceum Ogólnokształcącego

25 lipca 2019 r.

godzina 11:00

w przypadku niedoboru   kandydatów

ogłoszenie naboru uzupełniającego

25 lipca 2019 r.
  godzina 11:00

składanie dokumentów
 
do   naboru uzupełniającego

od 26 lipca 2019 r.

do 30 lipca 2019

(do godziny 14:00)

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych
  w wyniku naboru uzupełniającego

 

21 sierpnia 2019 r.

godzina 09:00

Potwierdzenie woli   podjęcia nauki w liceum poprzez dostarczenie oryginałów

 

od 21 do 29 sierpnia 2019r.

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych

w   wyniku naboru uzupełniającego

30 sierpnia 2019 r.

godzina 9:00

 


Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana III Sobieskiego;

55-200 Oława; Plac Zamkowy 10 
Telefon: +71 313 27 48

 

 


Sukcesy:

wyróżnienie tygodnika Perspektywy
w rankingu najlepszych liceów
w Polsce


Certyfikaty:

wysokiej jakości kształcenia 
Politechniki Wrocławskiej
i Uniwersytetu Przyrodniczego

   


Współpraca:

Wyższa Szkoła Bankowa
we Wroclawiu

 

Sign in to your account