Rekrutacja 2018

Najważniejsze informacje dotyczące naboru
do Liceum Ogólnokształcącego Nr I
im. Jana III Sobieskiego
w Oławie na rok szkolny 2018/2019

 

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 60)
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 poz. 59)
  4. .Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
  5. Zarządzenie Nr 16 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające w szkole, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określania miejsc uznawanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/18 w województwie dolnośląskim.
  6. Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

     Rekrutacja do LO Nr I będzie prowadzona drogą elektroniczną.

Elektroniczną rekrutację nadzoruje Starostwo Powiatowe w Oławie.

Szczegółowe zasady elektronicznej rekrutacji znajdują się na stronie www.dolnoslaskie.edu.com.pl

W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat do liceum może uzyskać maksymalnie

200 punktów rekrutacyjnych obliczonych według następujących zasad:

     1. za wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawionego w procentach z:

-        języka polskiego,

-        historii i wiedzy o społeczeństwie,

-        matematyki,

-        przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii

-        języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2

Za wyniki egzaminu gimnazjalnego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów
     rekrutacyjnych,

     2. za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 wskazanych przez dyrektora Liceum, a zapisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

  

Ocena

Punkty rekrutacyjne

celująca

18

bardzo dobra

17

dobra

14

dostateczna

8

dopuszczająca

2

 

Przedmioty wskazane przez dyrektora do postępowania rekrutacyjnego
do klas z następującymi przedmiotami wiodącymi:

Liczba oddziałów

Profil
(przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym)

Ilość

miejsc

Przedmioty brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego

 

1

społeczno-prawny

(j. polski, historia, WOS)

 

 

30

j. polski, matematyka, WOS, historia

 

1

biologiczno- chemiczny

(biologia, chemia)

 

30

j. polski, matematyka, biologia, chemia

 

1

akademicki

(matematyka, j. angielski, geografia)

 

30

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

 

1

 

politechniczny

( matematyka, fizyka, informatyka)

 

30

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka

              

Za oceny ze wskazanych przedmiotów kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty rekrutacyjne

   3. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem- 7 punktów,

 

   4. za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum w tym:

      4.1 za osiągnięcia zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,   szczególności w formie wolontariatu- 3 punkty,

   4.2.za osiągnięcia wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,- maksymalnie 18 punktów.

 

Najważniejsze terminy związane z rekrutacją

Niezbędnik dla kandydata
do Liceum Ogólnokształcącego Nr I

im. Jana III Sobieskiego w Oławie

 

CZYNNOŚĆ

TERMIN

rejestracja na stronie (www.dolnoslaskie.edu.com.pl),

oraz złożenie wniosku (wydruku z programu)

o szkoły pierwszego wyboru

od 1 czerwca 2018 r. 
do 20 czerwca 2018 r.

(do godziny 15:00)

wprowadzenie do systemu danych o osiągnięciach
(oceny, wyniki egzaminu, dodatkowe osiągnięcia),

dostarczenie kopii: świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 do 26 czerwca 2018 r.

(do godziny 15:00)

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

do szkoły w wyniku pierwszego naboru

13 lipca 2018 r.

odzina 10:00

Potwierdzeni woli podjęcia nauki w liceum poprzez dostarczenie oryginałów:

świadectwa ukończenia gimnazjum,
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
2 podpisanych na odwrocie zdjęć

(brak oryginałów jest równoznaczny
ze skreśleniem z listy kandydatów)

 

od 13 lipca 2018 r.
do 25 lipca 2018 r.
w dniach 13 lipca do 17 lipca
w godzinach 9:00-15:00

w dniach od 18 lipca do 25 lipca

w godzinach od 11:00 do 14:00

ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych
i nieprzyjętych do poszczególnych klas
do Liceum Ogólnokształcącego

26 lipca 2018 r.

godzina 11:00

w przypadku niedoboru kandydatów

ogłoszenie naboru uzupełniającego

26 lipca 2018 r.
godzina 11:00

składanie oryginałów dokumentów
do naboru uzupełniającego

od 26 lipca 2018 r.

do 31 lipca 2018

(do godziny 12:00)

wywieszenie list po weryfikacji

31 lipca 2018 r.

(godzina 14:00)

ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
w wyniku naboru uzupełniającego

22 sierpnia 2018 r.

godzina 09:00

ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych

w wyniku naboru uzupełniającego

29 sierpnia 2018 r.

godzina 9:00

Ogłoszenia

  • BAKCYL Programowania +

    Zapraszamy uczestników warsztatów "BAKCYL Programowania" do udziału w II cześci w dniu 13 XII br.  godz 10.00 - sala 51   Read More
  • 1

Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana III Sobieskiego;

55-200 Oława; Plac Zamkowy 10 
Telefon: +71 313 27 48

 

 


Sukcesy:

wyróżnienie tygodnika Perspektywy
w rankingu najlepszych liceów
w Polsce


Certyfikaty:

wysokiej jakości kształcenia 
Politechniki Wrocławskiej
i Uniwersytetu Przyrodniczego

   


Współpraca:

Wyższa Szkoła Bankowa
we Wroclawiu

 

Sign in to your account