Zjazdy absolwentów

Miłość sprawiła, że w XX wieku odbyło się osiem Zjazdów Absolwentów, ostatni w roku 2005.

To są znamiona wielkiej miłości do szkoły, z której wyruszyliśmy w życie z uzyskanym tam świadectwem dojrzałości. Wręczano je nam po kilku latach młodzieńczej nauki w najstarszej po wojnie polskiej szkole średniej w Oławie. Powstała we wrześniu 1945, więc kończy 60 lat. Ten diamentowy jubileusz wiąże się z pięćdziesiątą rocznicą I Zjazdu Absolwentów w roku 1955

Nasza oławska "Alma Mater" kilkakrotnie zmieniała pierwotną nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum. Najbar­dziej doniosła zmiana nastąpiła podczas II Zjazdu Absolwentów. Dzięki inicjatywie i uporczywym staraniom jego organizatorów nadano szkole pa­trona i od września 1965 nazywała się: Liceum Ogólnokształcące imienia Jana III Sobieskiego.

Bez względu na kolejne zmiany nazw, pozostaje zawsze tą samą szkołą dla wszystkich jej absol­wentów. Nie wszyscy brali udział w kolejnych zjazdach, choć to oczywiste, że zawsze z rozrzew­nieniem wraca się pamięcią do swoich młodych lat i przeżyć, po których zaczęła się dorosłość.

Zjazdy odbywały się w związku z jubileuszami szkoły. Zaczęło się od inicjatywy Stefana Gontarza (abs. z 1950 r.). On został przewodniczącym komi­tetu organizacyjnego, w którym działali m.in.: wice­przewodnicząca Danuta Bednarska-Sawko (1948), skarbnik Ewa Bednarz (1951), sekretarz Genowefa Grzeszczuk-Wolańska (1954) oraz członkowie, w tym przedstawiciele poszczególnych roczników.

Z lat 1947-55 było łącznie 329 absolwentów, a na zjazd zgłosiło się 274. Ufundowali marmuro­wą tablicę upamiętniającą X-lecie szkoły i I Zjazd Absolwentów, który odbywał się 4 i 5 września 1955. Tylko wtedy mogło się spotkać w szkolnej auli ponad 83 procent wszystkich absolwentów. Wśród gości honorowych tego zjazdu byli człon­kowie pionierskiego grona pedagogicznego z po­czątków września 1945: Maria Polańska-Krasuska, Stanisława Sajkiewicz, Franciszka Gorazd, Wacław Czapelski, ks. Eugeniusz Nowak i inni. Uczestniczyli również w następnych jubileuszach, albo niektórym składano kwiaty na oławskich cmentarzach, po­dobnie jak na mogiłach tych absolwentów, którym nie było dane doczekać następnych serdecznych spotkań. Zbiorowe chwile zadumy po uroczystej części oficjalnej były stałym punktem programu każdego zjazdu.

II Zjazd Absolwentów odbywał się 5 i 6 wrze­śnia 1965. Upamiętnił się szczególnie nadaniem XX-letniej Jubilatce imienia Jana III Sobieskiego oraz odsłonięciem tablicy pamiątkowej, ufun­dowanej przez uczestników. Było ich wtedy 378 z dotychczasowych 853 absolwentów. Komitetowi organizacyjnemu ponownie przewodniczył Stefan Gontarz i tę funkcję sprawował pięć lat później, w związku z III Zjazdem Absolwentów 5 i 6 wrze­śnia 1970. Ćwierćwiecze istnienia szkoły uczciło udziałem w tym zjeździe 409 absolwentów (z do­tychczasowych 1371), którzy ufundowali sztandar swojej Srebrnej Jubilatce i uroczyście wtedy prze­kazali.

Na IV Zjazd, odbywający się 27 i 28 września 1975, zgłosiło się 490 absolwentów (z 1966 dotych­czasowych). Wykazywane tu liczby uczestników są pod pewnym względem nieprecyzyjne, gdyż uwzględniają tylko te osoby, które zadeklarowały udział w całym zjeździe od początku do końca, m.in. w balu absolwentów i innych zjazdowych wydarzeniach, włącznie z ponoszeniem kosztów związanych ze zjazdem. Uczestników tzw. części oficjalnej bywało zawsze dużo więcej. Od roku

1975 organizowano tę część zjazdu w oławskim amfiteatrze, który coraz bardziej wypełniał się świętującymi kolejne jubileusze ?Sobieskiego". Ten zjazd z okazji 30-lecia doprowadził do finału Tadeusz Rosół absolwent z 1951 i jednocześnie dyrektor szkoły.

Komitetowi organizacyjnemu V Zjazdu, powiązanego z 40-le-ciem szkoły, przewodniczył rów­nież Tadeusz Rosół. Uroczystości i spotkania odbywały się 21 i 22 września 1985 przy udziale 458 zgłoszonych z łącznej liczby 3259 absolwentów liceum.

Jubileusz 50-lecia szkoły świętowano bardzo uroczyście na VI Zjeździe Absolwentów 9 i 10 września 1995. Rozpoczął się mszą św. w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Paw­ła, koncelebrowaną przez wrocławskiego metropolitę kardynała Henryka Gulbinowicza i proboszcza tej parafii Waldemara Irka (abs. 1976) oraz innych księży-absolwentów Złotej Jubilatki. Potem wyruszył sprzed szkoły imponujący pochód do amfiteatru, który zapełnił się absolwentami, dawnymi i obecnymi nauczycielami oraz uczniami LO. Wszyscy przeżywali w części oficjalnej wzruszające, niezapomniane chwi­le. Oficjalnie zgłosiło się na ten zjazd 564 absolwen­tów spośród 4372 z lat 1947-95.

Komitet organizacyjny, działający pod prze­wodnictwem Mariana Słupskiego (1967), sfinalizo­wał m.in. wydanie albumu pt. ?50 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Oławie" oraz "Gazety Zjazdowej" - obie pozycje zredagowali wydali jego absolwenci. W albumie znalazły się nformacje o dziejach szkoły oraz listy nauczycieli absolwentów z całego półwiecza, a także kilka wspomnień, w tym Tadeusza Myślika z siódemki pierwszych absolwentów (1947), który był szcze­gólną postacią na wszystkich zjazdach.

Trwałą pamiątką po tym zjeździe jest nada­nie auli szkolnej imienia Józefa Palidera dyrektora w latach 1955-67, co utrwalono tablicą pamiątko­wą. Ponadto przeznaczono fundusze na odnowie­nie auli, przez która przewijały się przeróżne wy­darzenia w dziejach szkoły m.in. pisemne matury, studniówki oraz maturalne i zjazdowe bale.

Zespołowi zajmującemu się zorganizowaniem VII Zjazdu Absolwentów z okazji 55-lecia szkoły również przewodniczył Marian Słupski. Zgłosiło się 589 spośród 4961 absolwentów. Z funduszu zjazdowego sfinansowano szkole zakup kame­ry cyfrowej i także wydano ?Gazetę Zjazdową". A na balu pląsały nawet wnuczęta obok swoich rodziców oraz babć czy dziadków. Trzy pokolenia uczniów, wychodzących z tego budynku ze swoim świadectwem dojrzałości...

W komitetach organizacyjnych dotychczaso­wych zjazdów działało wiele osób, ale ustalenie pełnej listy okazało się praktycznie niemożliwe ze względu na brak dokumentacji. Na słowa uzna­nia rzetelnie zasłużyli wszyscy, którzy dołożyli serca i trudu w zespołach zjazdowych. Możliwe było usta­lenie kto przewodniczył poszczególnym komitetom, a także kto uczestniczył w pracy wszystkich siedmiu i współdziała z ósmym. To Ewa Bednarz i Jan Stan-dio (1951) oraz Krystyna Migocka-Tyczyńska (1952). Po zdaniu matury w 1964, przed II zjazdem w roku 1965 dołączyli do grona stałych organizatorów m.in. Maria Słupska oraz Jerzy i Witold Witkowscy.

VIII Zjazd Absolwentów odbył się 25 czerwca 2005 dzieki pracy komitetu organizacyjnego pod przewod­nictwem Andrzeja Grzeszczaka (1967). Było to wielkie święto naszej kochanej szkoły...

Edward Bykowski (abs. 1951)

 

 

VIII Zjazd Absolwentów - 2005

Przygotowania do VIII Zjazdu Absolwentów rozpoczęły się na apel Mariana Słupskiego w listopadzie 2004 roku. Na kolejnych spotkaniach ustalono wstępnie, że Zjazd odbędzie się w czerwcu 2005 r. i będzie stanowił integralną część szkolnych obchodów jubileuszu 60-lecia LO. Po rezygnacji Słupskiego z przewodniczenia Zjazdowi w marcu br. wyłoniło się prezydium Komitetu Organizacyjnego w składzie: Andrzej Grzeszczak? przewodniczący (abs. '67 r.), Stanisław Karpiński - zastępca przewodniczącego (abs.'65), Barbara Jurkiewicz - skarbnik (abs.'75), Bogusław Bosek (abs.'81), Kryspin Matusewicz (abs.'95), Waldemar Turzański (abs.'81). Komitet Organizacyjny kształtował się przez kolejne tygodnie. Z pomocą pośpieszyli absolwenci najstarszych roczników: Ewa Bednarz (abs.'51), Jadwiga Gachowska (abs.'49), Maria Klatka (abs.'58), Helena Konopacka (abs.'59), Czesława Lipińska (abs.'53), Krystyna Tyczyńska (abs.'52), Zbigniew Górski (abs.'54),Tadeusz Sieczko (abs.'50), Jan Standio (abs.'51). Z młodszych roczników w pracy Komitetu udział wzięli: Zofia Baran (abs.'69), Jolanta Barbara Berg (abs.'76), Anna Filarowska (abs.'82), Janina Kordys (abs.'71), Katarzyna Krzywoń (abs.'83), Renata Luch (abs.'86), Alicja Łuczkowska (abs.'68), Lidia Perz ( abs.'76), Adam Standio (abs.'78), Zbigniew Skibiński (abs.'66), Ryszard Walkowicz (abs.'71). Edward Bykowski (abs.'51) napisał o naszych Zjazdach artykuł, który ukazał się w monografii poświęconej 60-leciu LO.

Komitet pozyskał sponsorów wśród oławskich przedsiębiorców i instytucji. Wsparli oni Zjazd kwotą 3 650 zł. Ogółem budżet wyniósł 41 194, 42 zł. Z tej kwoty Komitet przekazał 3 433, 53 zł. na konto Rady Rodziców na zakup projektora multimedialnego do pracowni komputerowej. Był także sponsoring rzeczowy, np. baner z informacją o Zjeździe. Dzięki sponsorom mogliśmy wydać także "Gazetę Zjazdową 2005". Zespół pod kierunkiem Zbigniewa Skibińskiego (abs.'66) przysłowiowym "rzutem na taśmę" zdążył opracować tę tradycyjną już dla naszych Zjazdów publikację - "Gazetę Zjazdową-2005" . Liczy ona 16 stron i została wydana w nakładzie 1 000 egz. Zawiera artykuł poświęcony nadaniu tytułu honorowego Zasłużony dla miasta Oława, ciekawe wspomnienia absolwentów, publikacje uczniów LO oraz część informacyjną o Zjeździe , w tym artykuł Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

Wspomniany powyżej tytuł honorowy Zasłużony dla miasta Oława został nadany przez Radę Miejską naszemu Liceum na wniosek Komitetu Organizacyjnego. Przygotowane przez Komitet uzasadnienie do projektu uchwały w tej sprawie napisaliśmy w przekonaniu, że dokonania nauczycieli i absolwentów Liceum stanowią niezaprzeczalny wkład w rozwój Oławy, Ziemi Oławskiej i Polski. Podczas uroczystości oficjalnych w dniu 25 czerwca br. Przewodniczący RM Krzysztof Kłapko (abs.?67) wręczył tytuł honorowy pani Małgorzacie Peremickiej - Dyrektorowi ZSO im. Jana III Sobieskiego. W tej części Zjazdu udział wzięło około 550 osób ? absolwentów, gości zaproszonych i sympatyków LO. Wśród gości Zjazdu byli: starosta powiatu oławskiego Maria BożenA Polakowska, przewodniczący RM w Oławie Krzysztof Kłapko, z- ca Burmistrza Oławy Witold Niemirowski oraz nauczyciele emeryci i renciści wraz z gronem pedagogicznym ZSO im. Jana III Sobieskiego w Oławie.

Po części oficjalnej w gmachu LO, w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie absolwentów z lat 40-tych i 50-tych ? połączone z uroczystym obiadem.. Frekwencja dopisała, atmosfera była wspaniała. Wieczorem ? o godzinie 20 rozpoczął się Bal Absolwentów. Wzięli w nim udział absolwenci- niektórzy z nich z osobami towarzyszącymi oraz goście zaproszeni przez organizatorów Zjazdu ? w szczególności nauczyciele emeryci i renciści ZSO . Ostatni balowicze opuszczali mury liceum w niedzielę późnym rankiem.

Dobrze się stało, że przy okazji tego Zjazdu mogliśmy wrócić do naszej Szkoły. Mamy świadomość, jak ważna to była Szkoła dla nas, i jest nadal.

Dziękuję serdecznie Koleżankom i Kolegom - członkom Komitetu Organizacyjnego - za współpracę i życzliwość. Gorące podziękowania składam Pani Dyrektor Małgorzacie Peremickiej za pomoc przy organizacji naszego Zjazdu. Dziękuję sponsorom za finansowe i rzeczowe wsparcie działań związanych z organizacją uroczystości.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
dr Andrzej Grzeszczak (abs. 1967)

 

PS 

Obyły się kolejne Zjazdy absolwentów

    • IX Zjazd absowentów - 10 września 2010 (patrz: Gzedta Zjazdowa)
    • X  Zjazd absolwentów - 19-20 września 2015   (sponsorzy)

 


Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana III Sobieskiego;

55-200 Oława; Plac Zamkowy 10 
Telefon: +71 313 27 48

 

 


Sukcesy:

wyróżnienie tygodnika Perspektywy
w rankingu najlepszych liceów
w Polsce


Certyfikaty:

wysokiej jakości kształcenia 
Politechniki Wrocławskiej
i Uniwersytetu Przyrodniczego

   


Współpraca:

Wyższa Szkoła Bankowa
we Wroclawiu

 

Sign in to your account